Vocabulario – Ecología

Medio ambiente: Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/
Sustancia química: Chemical, /ˈkemɪkəl/
Cambio climatico: Climate change /ˈklaɪmət ˌtʃeɪndʒ/
Conservación: Conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃən/
Contaminante: Contaminant /kənˈtæmɪnənt/
Deforestación: Deforestation /diːˌfɒrɪˈsteɪʃən/
No daña el medio ambiente: Eco-friendly /ˈiːkəʊˌfrendli/
Ecológico: Ecological /iːkəˈlɒdʒɪkəl/
Ecología: Ecology /iˈkɒlədʒi/
Ecologista: Ecologist /ɪˈkɒlədʒɪst/
Ecosistema: Ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/
Ecologista: Environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/
Extinción: Extinction /ɪkˈstɪŋkʃən/
Calentamiento global: Global warming: /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/
Efecto invernadero: Greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊs ɪˌfekt/
Polución acustica: Noise pollution /ˈnɔɪz pəˌluːʃən/
Órganico: Organic /ɔːˈɡænɪk/
Ozono: Ozone /ˈəʊzəʊn/
Capa de ozono: Ozone layer /ˈəʊzəʊn ˌleɪə/
Polución: Pollution /pəˈluːʃən/
Radiactividad: Radioactivity /ˌreɪdiəʊækˈtɪvəti/
Reciclable: Recyclable /ˌriːˈsaɪkləbəl/
Reciclado: Recycled /ˌriːˈsaɪkəld/
Reforestación: Reforestation /ˌriːfɒrɪˈsteɪʃən/
Aguas residuales: Sewage /ˈsuːɪdʒ/